سه شنبه ۰۴ آذر, ۱۳۹۹

آخرین اخبار :

اساسنامه مجمع

 

بسمه تعالی

اساسنامه مجمع خیرین محرومیت زدایی استان مازندران

مجمع عمومی اعضاء

فصل اول – کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیرین محرومیت زدایی امام حسن مجتبی علیه السلام استان مازندران است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار« مجمع» نامیده می شود.

 

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

 

ماده ۳

محدوده فعالیت مجمع در سطح استان است.

 

ماده ۴

محل: مرکز اصلی مجمع در استان: مازندران، شهرستان ساری به نشانی: ساری-کمربندغربی، جنب میدان بار واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

 

ماده ۵

تابعیت: مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

 

ماده ۶

مدت فعالیت مجمع از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

 

ماده ۷

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیات موسس تماما پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.

 

ماده ۸

هیات موسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

 

ماده ۹

اهداف مجمع عبارتند از:

الف: کلیات:

محرومیت زدایی در عرصه های درمانی –  آب رسانی – پل سازی -جاده سازی –مسجد ومسکن

روش اجرای هدف:

به کارگیری نیروهای بسیجی در قالب اردوهای جهادی در جهت محرومیت زدایی در سطح کل استان مازندران

 

فصل دوم: ساختار

 

ماده ۱۰

شرائط عضویت:تابعیت جمهورسی اسلامی ایران التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم وابستگی به احزاب وسازمانهای غیر قانونی ،رعایت منشوراخلاقی سازمان مردم نهاد

انواع عضویت:الف)اعضای پیوسته :که باداشتن شرائط عضویت دارای حق رای میباشندب)اعضای پیوسته:که باداشتن شرائط عضویت حق رای ندارندج)اعضای افتخاری :نخبگان ،علما،استادان بزرگ وپژوهشگران وغیره…..

 

ماده ۱۱

ارکان مجمع عبارتند از:  ۱- مجمع عمومی    ۲- هیات مدیره    ۳- بازرس

 

ماده ۱۲

مجمع عمومی موسس همان هیات موسس بوده ووظایف زیررا داراست:

۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس،

۲-تهیه و طرح اساسنامه م تصویب آن،

۳-انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع.

تبصره۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، دربار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراءحاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

 

 

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی: متشکل از اعضاءمیباشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

 

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در بهمن ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاءدر بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا ءحاضرین در جلسه رسمی مجمع        می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاءدر صورتی که هیات مدیره یا بازرس مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بربرگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آکهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( کتبی ) صورت می پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه می باشد.

 

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امناء:

 • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)؛
 • استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
 • تعیین خط مشی کلی مجمع؛
 • بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
 • تصویب ترازنامه و بودجه مجمع؛
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
 • عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.
 • تعیین حق عضویت،
 • تصویب انتشارنشریه

 

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

 • با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
 • با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

 • تصویب تغییرات اساسنامه؛
 • بررسی و تصویب یا رد انحلال؛
 • تغییر در میزان سرمایه؛
 • انحلال قبل از موعد؛
 • هرگونه تغییر در ماهیت.

 

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره ۳: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

 

ماده ۱۹

هیات مدیره:

مجمع دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا جلسه متوالی یاجلسه متناوب در طول یکسال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت از اعضا هیات مدیره باید حداقل روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

 

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضا هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هردلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضا علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخاب مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا بصورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

 

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

 

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاخواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره۱: هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضا مجمع عمومی.

تبصره۳: هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره ۴: هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.

 

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است .

 

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش(مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و

واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند

در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد.

همچنین هیات مدیره موظف است ۳ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود

نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره۲: هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

 

ماده ۲۵

مجمع دارای ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یکسال انتخاب خواهد می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

 

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

 • کسانی که بعلت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجنماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛
 • مدیران و مدیر عامل مجمع؛
 • اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
 • همسر اشخاص مذکور در بند ۲.

 

ماده ۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

 • بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
 • مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
 • گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
 • اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
 • سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

 

ماده ۲۹

هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

 

ماده ۳۰

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضا دارد.

تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.

 

ماده ۳۱

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:

 • نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
 • استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
 • نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه؛
 • اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
 • ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
 • تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی،
 • تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره؛
 • نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
 • پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره؛
 • انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده یا بشود.

 

ماده ۳۲

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود. در صورتیکه مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

 

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳

بودجه مجمع از طریق ذیل تامین می شود.

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی  .

ب) وقف و حبس  .

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئیین نامه.

ت) حق عضویت در سازمان.

 

ماده ۳۴

مجمع مکلف است درآمد و هزینه های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه  پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مراجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید مجمع موظف به ارایه آن است.

تبصره۱- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب با نکی در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری نماید.

تبصره ۲_  سال مالی مجمع منطبق با سال شمسی بوده و همراه به پایان تیر ماه ختم می شود به استثنا سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود.

تبصره۳_  مکاتبات رسمی مجمع با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره ۴_  مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

 

ماده۳۵

هیات مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

 

ماده ۳۶

هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس وپست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

 

ماده ۳۷

مجمع دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد.

 

هیات مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره_  هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

 

ماده ۳۸

انحلال: در صورت انحلال مجمع مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ۳ نفر را بهنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی مجمع را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

 

ماده ۳۹

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، مجمع موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

 

ماده ۴۰

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

 

ماده ۴۱

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ……………………………………… مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.

 

لیست اعضا تشکیل جهت امضا

ردیف نام و نام خانوادگی محل امضا
۱ عباس رمدانی             .
۲ محمد آقاجانی
۳ لطف الله اسدی
۴ غلامرضا شریعتی اندراتی
۵ حسن حسنی
۶ علی شهبازی
۷ عبدالقدیر مشایخی
۸ قربانعلی رئیسی
۹ محمد سیاوشی ارات بنی

 

حق کپی برداری © كلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجمع خیرین محرومیت زدایی استان مازندران می باشد.
طراحی و توسعه گروه فناوری اطلاعات پلاریس